Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy i gdzie trzeba je złożyć

W momencie rezygnacji z pracy w danym miejscu, osoby, które zatrudnione były na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony zobowiązane są do złożenia wypowiedzenia umowy. Kiedy i gdzie trzeba je złożyć, by wypowiedzenie było skuteczne? 

Umowa o pracę, a wypowiedzenie 

Chcąc napisać wypowiedzenie umowy o pracę, należy wcześniej zerknąć na ustalenia z obowiązującej nas umowy podpisanej z pracodawcą. Tam bowiem wskazana będzie forma oraz termin w jakim należy je złożyć. Najczęściej, gdy jesteśmy zatrudnieni na czas dłuższy niż 6 miesięcy – obowiązuje jednomiesięczny termin wypowiedzenia. Gdy mieliśmy np. umowę na czas nieokreślony i pracowaliśmy w danej firmie przez co najmniej 3 lata – wówczas obowiązują 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Istnieją także umowy, gdzie termin wypowiedzenia wynosi jedynie dwa tygodnie lub kilka dni. 

Dlaczego warto zachować terminy?

W momencie, gdy pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę – dla pracodawcy jest to sygnał, iż musi rozpocząć poszukiwania nowego pracownika. Jeśli ma na  to trzy miesiące – jest w dość dogodnej sytuacji i ma czas, by zorganizować rekrutację lub wyszkolić nową osobę na dane stanowisko. To samo dotyczy drugiej strony. Często pracodawcy składają wypowiedzenie pracownikowi, który w tym czasie nadal przychodzi do pracy (lub wykorzystuje zaległy urlop) i dalej otrzymuje wynagrodzenie. Jest to jednocześnie czas na to, by skutecznie przeprowadzić poszukiwania nowej pracy. 

Co zawiera wypowiedzenie umowy o pracę?

Treść takiego wypowiedzenia o pracę jest ściśle uregulowana w Kodeksie Pracy, gdzie wskazano, iż w dokumencie tym powinno zawrzeć się między innymi: dane pracownika takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dział w którym pracownik pracował, stanowisko, które obejmował, numer kontaktowy. Wypowiedzenie powinno być zaadresowane do pracodawcy (bez względu na to, czy składamy je osobiście, czy wysyłamy pocztą) 

a najlepiej do szefa/ właściciela firmy (nie do bezpośredniego przełożonego). Taki dokument może na środku zawierać pogrubiony i powiększony napis „wypowiedzenie”, jednak nie jest to obowiązkowe. Następnie, od nowego akapitu należy napisać „niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu…”. Powołać się tu należy na dane z umowy o pracę zawartej z naszym pracodawcą (jej datę, czas przez jaki obowiązywała) oraz wskazać z jakim dniem wypowiadamy umowę i jaki termin wypowiedzenia zachowujemy. Taki dokument obowiązkowo należy podpisać czytelnym i własnoręcznym podpisem.