Przydatne informacje o umowie zlecenia

O umowach zlecenia jest wiele mitów, przez co niektóre osoby mogą być wprowadzone w błąd i mylnie interpretować przysługujące im prawa czy ograniczenia. Wyczerpujące i zgodne z prawdą informacje na temat tej formy zatrudnienia znajdziemy w kodeksie cywilnym. Widniejące tam zapisy powinny rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Co tak naprawdę wiesz o umowie zlecenie? 

Przy umowie zlecenia nie można wykonywać każdego rodzaju pracy ani narzucić zleceniobiorcy czasu ani miejsca wykonania przez niego pracy. Jeśli pracodawca ma stać się bezpośrednim zwierzchnikiem, musi zostać podpisana umowa o pracę. W skrócie, umowa zlecenie nie może zawierać żadnych przesłanek wskazujących na stosunek pracy. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dowolną ilość umów cywilnoprawnych i jednocześnie nigdy nie podpisać z nim umowy o pracę. Nie ma sytuacji, w której umowa cywilnoprawna przekształciła się w umowę o pracę, gdyż każdą z tych form zatrudnienia regulują inne kodeksy. Zleceniobiorcy nie mogą liczyć na uzyskanie płatnego urlopu w oparciu o umowę zlecenia. Kwestię tę reguluje kodeks pracy, który nie dotyczy umowy cywilnoprawnej. To samo dotyczy zwolnienia lekarskiego, które jest płatne wyłącznie w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Zasada jest taka, że za dni niepracujące, nawet w przypadku choroby, zleceniobiorca nie uzyska wynagrodzenia. 

Pracując w oparciu o umowę zlecenia, można skorzystać z możliwości przekazania wykonania zadania osobie trzeciej. Będzie to możliwe tylko w sytuacji, gdy w umowie pojawi się taki zapis. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że z efektów pracy rozliczana będzie osoba, z którą się podpisano umowę, czyli zleceniobiorca a nie ta inna osoba, której powierzono wykonanie zadania. Pełną odpowiedzialność za jej działania ponosi w tym przypadku zleceniobiorca, który odpowiada przed zleceniodawcą. Jak widać, umowy cywilnoprawne nie zawsze są korzystne dla pracowników, szczególnie jeśli nie posiadają oni wiedzy na temat aktualnych przepisów. Największym problemem jest nieznajomość swoich praw pracowniczych, łącznie z ich ograniczeniami.