KNF – czym jest tajemniczy skrót?

Wiele osób zastanawia się, czym jest Komisja Nadzoru Finansowego i czym tak naprawdę zajmuje się ta instytucja. Jej zadaniem jest niezależny i przede wszystkim zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w naszym kraju. Muszą zapobiegać naruszeniom prawa, które mogłoby doprowadzić nawet do kryzysu ekonomicznego.

Główne zadania KNF

Komisję Nadzoru Finansowego powołano w 2006 roku.  W jej skład wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców oraz czterech członków. Przed jej powstaniem za rynek finansowy odpowiadała Komisja Nadzoru Bankowego oraz Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. KNF dba także o to, aby rynek był bezpieczny i stabilny, a jego podmioty  spełniały wszystkie stawiane warunki przed publiczne instytucje. KNF w celu dbania o rynek finansowy podejmuje się takich działań jak: kontrola czyli monitorowanie sytuacji finansowej, dyscyplina polegająca na wykluczaniu niektórych obrotów z rynku finansowego czy edukacja polegająca na zwiększaniu świadomości konsumentów w kwestii finansowej i prawnej.

Działalność nad różnymi instytucjami

KNF sprawuje krajowy nadzór finansowy nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym a także rynkiem kapitałowym i kredytowym. Kontroluje Giełdę Papierów Wartościowych, Towarową Giełdę Energii, zakłady ubezpieczeń, banki i SKOK-i. Komisja odpowiada również za działania, które służą odpowiedniemu funkcjonowaniu finansowego runku. Przede wszystkim sprawuje jednak nadzór nad całym sektorem bankowym, ubezpieczeniami, systemem emerytalnym, usługami płatniczymi etc. Podsumowując pracę Komisji, odpowiada ona za nadzór nad bankami, rynkiem kapitałowym i wszystkimi instytucjami płatniczymi. Wszystko w celu odpowiedniego działania finansów na terenie całego kraju, zapobiegania oszustwom i przeciwdziałania kryzysom ekonomicznym.

Nadzór banków sprawowany przez KNF

Jako, że KNF nadzoruje sytuację wszystkich działających w Polsce banków, podejmuje różnorodne działania mające na celu regulację, kontrolę i dyscyplinę tych instytucji. Może wydawać różnorodne zezwolenia, czyli licencje. Są to np. rekomendacje, które dotyczą praktyk ostrożnego zarządzania bankiem. Takie zalecenia to nic innego, jak normy ostrożnościowe, które pozwalają określić minimalne  standardy bezpieczeństwa jeśli chodzi o bankową działalność. Komisja może sprawdzać sytuację finansową banków, badać ich ryzyko, zaangażowanie a także terminowość spłat pożyczek i kredytów. Komisja może także nakładać na banki wymóg kapitałowy. Wszystko ma jednak charakter zaleceń.