Co to jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to zaświadczenie, które pracodawca wystawia pracownikowi natychmiastowo w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wielu pracodawców jest przekonanych, że ma na to 7 dni. Jednak od dnia 07.09.2019 roku ustawowo zostało określone, że właściciel firmy musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Oznacza to, że zgodnie z przepisami prawnymi, świadectwo musi zawierać najważniejsze informacje, które dotyczą: czasu zatrudnienia, wymiaru etatu, objętych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia formy pracy (z uwzględnieniem podstawy prawnej), a także wszelkie dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Są to informacje o:

– dokładnej liczbie dni urlopu wypoczynkowego, który został wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

– wykorzystaniu dodatkowego urlopu bądź każdego innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

– czasie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

– wykorzystaniu urlopu ojcowskiego oraz podstawy prawnej jego udzielenia,

– wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego oraz podstawy prawnej jego udzielenia,

– wykorzystaniu urlopu wychowawczego a także podstawy prawnej jego udzielenia,

– wykonywaniu pracy tymczasowej, jeśli taka miała miejsce z wyszczególnieniem czasu i stron dla których realizowane były zadania,

– łącznej sumie dni, za które pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

– wykorzystaniu w całym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

– czasie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

– czasie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej struktur zastępczych,

– czasie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w nietypowym charakterze,

– wykorzystaniu dodatkowych urlopów lub innych uprawnień,

– okresach nieskładkowych, które przypadają w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnionych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

– danych, na potrzeby pracownika.

Jaki jest termin wystawienia świadectwa?

Pracodawca ma obowiązek wystawić takie świadectwo – https://kapitalni.org/pl/artykuly/swiadectwo-pracy-jak-wyglada-co-zawiera-i-do-czego-jest-potrzebne,73,504 w ostatnim dniu trwania umowy. Może je wręczyć osobiście pracownikowi albo osobie pisemnie upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, należy je doręczyć za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.